Me kõik oleme intelligentsed: aga milles eriti?

Selleks et saada maksimaalseid joogakasusid, olen ehitanud kõik SaareYoga lastejoogatunnid Howard Gardneri multiintelligentsuse teooriale, mis identifitseerib 8 intelligentsuse tüüpi või erinevaid viise, kuidas õpilased õpivad. See on (jooga)õpetajate suurim viga, et anname tunde, toetudes peamiselt iseendale, oma kehale, oma õppimisviisidele, harva arvestades, kui unikaalsed me kõik oleme. Kui laps ei õpi meie moodi, siis on […]

Selleks et saada maksimaalseid joogakasusid, olen ehitanud kõik SaareYoga lastejoogatunnid Howard Gardneri multiintelligentsuse teooriale, mis identifitseerib 8 intelligentsuse tüüpi või erinevaid viise, kuidas õpilased õpivad.

See on (jooga)õpetajate suurim viga, et anname tunde, toetudes peamiselt iseendale, oma kehale, oma õppimisviisidele, harva arvestades, kui unikaalsed me kõik oleme. Kui laps ei õpi meie moodi, siis on kerge mõelda, et ah see laps lihtsalt ei oska. Aga oskab küll!

Küsimus ei tohiks olla, kas Sa oled intelligentne: joogas usume, et me KÕIK OLEME INTELLIGENTSED. Küsimus on, MILLES ERITI!

Kui Sa tead, milline on Sinu intelligentsuse tüüp, mõistad paremini, milles seisneb Sinu põhiline vaimne areng: on see muusikas, liikumises, matemaatikas, loogikas vms. See annab Sulle ka parema arusaamise, kuidas tõhusamalt õppida, treenida, teha tööd jms.

Näiteks kehalisel-kineetilisel lapsel on väga raske õppida tooli peal istudes. Aga tema intelligentsust mõistmata on kerge kirjutada välja diagnoos “hüperaktiivne”, selle asemel, et saata laps mõnesse liikumistundi, kus ta saab oma unikaalset intelligentsust arendada.

Küsimus nüüd ongi:

Milline neist 8st multiintelligentsuse tüübist oled Sina?

1. KEELELINE EHK LINGVISTLINE INTELLIGENTSUS

Keeleline ehk lingvistiline intelligentsus väljendub võimes kasutada keelt, st väljendada selgesti oma mõtteid, moodustada lauseid, vallata rikast sõnavara, tunda sõnade tähendust.

Gardneri arvates head eeldused sel alal võivad ilmneda suhteliselt varasemas rääkima hakkamises, rikkas sõnavaras, keerukate lausete moodustamises, lugemishuvis, juttude ja luuletuste loomises.

Lastejoogas annan võimalusele keelelise tüübile õppida joogat läbi loo-jutustamise. 

2. LOOGILIS-MATEMAATILINE INTELLIGENTSUS

Loogilis-matemaatiline intelligentsus väljendub loogiliste operatsioonide edukas sooritamises, seaduspärasuste leidmises, kiires taipamises, probleemide lahendamises, võimes lahendada matemaatikaülesandeid, samuti huvis seda laadi vaimse tegevuse vastu.

Varem peeti seda kõige olulisemaks, mõnikord ka ainsaks andekuse tunnuseks.

Lastejoogas annan loogilis-matemaatilistele tüüpidele võimaluse loendada numbreid, hoides neid samal ajal joogapoosides, paneme suurt rõhku sellele, MIKS poose teeme: mida need meie kehadega teevad.

3. MUUSIKALINE INTELLIGENTSUS

Muusikaline intelligentsus väljendub inimese võimes ära tunda ja jäljendada rütmi, laulda või ümiseda järele meloodiat, luua ise muusikat ja seda esitada, samuti muusikalises kuulmises ja mälus.

Seda on peetud üheks kõige varem avalduvaks intelligentsuse liigiks. (Mõned lapsed hakkavad enne ümisedes meloodiat jäljendama kui esimesi sõnu ütlema).

Gardner on muusikalise intelligentsuse puhul toonud näiteks Yehudi Menuhini, kes võeti kolmeaastaselt viiulikontserdile kaasa. Kuuldu vaimustas teda sedavõrd, et ta nõudis sünnipäevakingiks nii viiulit kui ka viiuliõpetust. Õpinguis oli ta niivõrd edukas, et juba kümneaastaselt sai temast rahvusvaheliselt tuntud muusik.

Lastejoogas kasutame muusikaliste tüüpide arendamiseks jooga-laule, näiteks “Namaste-laul” või “Row, row your boat” samal ajal paadipoosis aerutades.

4. RUUMILINE INTELLIGENTSUS

Ruumiline intelligentsus ilmneb võimes orienteeruda ruumis ja ruumilistes suhetes, ka ruumilises kujutlusvõimes, kaartidel orienteerumises.

Ruumiliste tüüpide jaoks muudame joogapoosid geomeetrilisteks asenditeks, näiteks: “mitu kolmnurka on Kolmnurga poosis?” Püüame tajuda oma kehasid ruumis ja ruumi oma kehas.

5. KEHALIS-KINESTEETILINE INTELLIGENTSUS

Kehalis-kinesteetiline intelligentsus seisneb eriti heas kontrollis oma liigutuste üle, aju ja lihaste kiires koostöös. Siia kuulub ka meisterlik võime tööriistu ja aparaate käsitseda ning üldse osavus käelises tegevuses, mida nõuavad paljud käsitööd.

Kehalised-kineetilised lapsed tunneb lastejoogas ära juba selle pealt, et nad on tihtilugu hästi püsimatud ja õpivad läbi liikumise. Neid tuleb õppimiseks lihtsalt liikuma panna!

6. ENESETUNNETAMISE INTELLIGENTSUS

Enesetunnetamis – ehk intrapersonaalne intelligentsus väljendub võimes mõista iseennast ja oma tundeid, analüüsida, mõista ja juhtida oma käitumist. Kõige sellega kaasneb ka tavaliselt oskus oma tegevust suunata ja plaanida.

Enesetunnetamise tüüpidele on väga oluline lastejooga algus, kus küsin neilt klassikalise küsimuse “kuidas Sul läheb?” ja iga laps saab võimaluse vastata küsimusele, õppides tunnist tundi iseennast paremini mõistma, analüüsima. Poosides on põhirõhk TUNNETAMISEL, mida see poos meie keha/tunnete/mõtlemisega teeb.

7. SUHTLEMIS-INTELLIGENTSUS

Suhtlemis- ehk interpersonaalne intelligentsus seisneb võimes märgata inimeste erinevusi, mõista teisi inimesi, aru saada nende psüühikast, eriti tundmustest ja käitumise motiividest, soovis teistega koostööd teha.

See intelligentsus on ühtlasi seotud inimese empaatiavõimega.

Suhtleja tüüpide arendamiseks on vaieldamatuks tööriistaks lastejoogas GRUPIJOOGA POOSID, mis õpetavad teineteist kuulama ja arendavad koostööd.

8. NATURALISTLIK INTELLIGENTSUS

Naturalistlik intelligentsus hõlmab inimese võimet eristada elusobjekte (taimi, loomi), tema tundlikkust ning huvi ümbritseva maailma esemete ja nähtuste vastu

Naturalistlike tüüpidega teeme lastejoogas palju loodusest ja keskkonnast inspireerituid joogapoose: näiteks seemnest puupoosini (mida seeme vajab kasvamiseks?).

 

! Tagasiside võimalus: Anna mulle SaareYoga Facebookis, Instagrammis või kirjateel märku, milline neist tüüpidest oled Sina ja/või Su laps ning annan Sulle veel mõtteid, millega oma tüübi juures arvestada.

Loodetavasti aitab see Sul paremini mõista iseennast ja oma lapsi. Mitte kõik ei õpi ühtemoodi! Iga Yogi on unikaalne.

Kerli Adov

Joogaõpetaja ja SaareYoga asutaja.

Küsimusi?